Pizza Menu Logo

MARGHERITA - $14
tomato, mozzarella, basil


SALAMI - $16
tomato, olives, red capsicum


FOUR CHEESE - $16
provolone, asiago, mozzarella, parmesan


PROSCIUTTO- $18
tomato, mozzarella


PRAWN - $19
chilli, garlic, tomato, mozzarella